garā pupa 2013

 Olga Anisimova (Russia)

Merited Professor, a UNESCO competition laureate, a member of TPPA. For more than seven years she has been conducting educative study seminars on voice and overtone singing in the new European style and participating in concerts together with Galina Parfenova (in Russia and other countries).

 Galina Parfenova (Russia)

The singer Galina Parfenova offers a concert and seminar programs for the development of voice and overtone singing. In her creative activities Galina combines the European medieval songs, Byzantine and Ancient Russian church traditions with the technique of overtone singing. She demonstrates voice as a multidimensional space and in her sounding she wishes to combine the ancient temple sound resonance with a live moment of the present.

She is a member of TPPA, Merited professor, a UNESCO competition laureate.

She has recorded the following discs: A Florence Ornament, Garden Pilgrims, A Byzantine Ornament and Sfumato.

 

 The World of Overtone

Workshop (Ольга Анисимова и Галина Парфёнова)

The method of overtone singing allows singing two sounds at a time: a key tone and a high undertone: overtone or harmonic. Overtones - harmonics are simultaneously material and incorporeal. To a higher degree than sounds, they remind us of the nature of our waves, and the Spirit that is always with us.

Working with overtones means investigating inner resonance and joining in the outer sounds. It is the laboratory of one's personal sound. It is the search for voluminous sounding and a new dimension. The ability of hearing, singing and feeling the overtones fills us with the vigour of life and provides experience of real harmony and joy. Besides, constant practice of singing overtones-harmonics improves the activity of cortex, enhances immunity and lengthens breath.

Working in a group is practical and includes the necessary contextual explanations of acoustics, mathematics, music and physiology. Introduction to the basic technique of overtone singing in the new European style is also offered.

We take the measures of precaution so that our activities with voice were physiological.

 

 Steven Schmitz, Ph.D. (USA)

Workshop

Steven Schmitz, Ph.D. (Transpersonal Psychology) was initiated into shamanic practice in 1974. He is a transpersonal counselor, shamanic practitioner, teacher, and international speaker on shamanic topics. Dr. Schmitz facilitates Shamanic Journey Circles at the Institute of Transpersonal Psychology and the California Institute of Integral Studies. He is a member of the Society for Shamanic Practitioners, a board member EUROTAS, and Co-President of the Association of Transpersonal Psychology.

Our modern society tends to foster a separation from ourselves, our community, nature, and spirit. The ancient practice of shamanism teaches us about the interconnected web of life. This experiential workshop will include a short lecture, ritual, sacred objects, drumming, and intention so we can learn how to create sacred space for us to connect with spirit and each other. We will then experience the value of sacred space as a preparation for the stepping between the two worlds of ordinary reality and the spirit world with the practice of shamanic journeying to live drumming. Bring a drum or rattle if you have one.

 Aelita Folkmane-Burgere (Latvia)

Workshop

Emotions help us to feel and understand our relationships with our environment, the people around us, and our inner reality.  They are an index finger pointing to the roots of our frustrating issues. By suppressing, dumping on others or ignoring our emotions we throw in the garbage bin the pointers to disharmonies in our soul and our behavior. Unfortunataly our school education system does not devote attention to working with our emotions. Youngsters are sent out in life without a “user manual” and lack the necessary skills for caring of ones body at all levels – physical, emotional, mental and spiritual. We are thaught to suppress and control our emotions instead of listening to them, finding their causes and eliminating them. The consequences of ignoring our emotions are damaged relationships, depressions, illnesses, accidents...    Release and integration of  unconscious material solves these problems and opens the door for everyday communication with one’s higher consciousness.

Some of the topics are:

 • Physics and metaphysics regarding the energy-information mechanism of interactions between emotions and the body, how diseases are created, and the range of sensitivity on the steps of spiritual growth
 • The energy-information mechanism of relationships between people, organizations, nations, countries etc., and the practical use of it’s understanding in everyday life
 • Recognizing psychological defense and manipulation mechanisms, and how to exit them
 • The basics of past life regression therapy

In the practical part:

 • Developing the skill of emphatic listening
 • Methods for emotional awareness and integration, and their use on one’s spiritual path
 • Individual therapeutic journeys into the past

This seminar will help you to:

 • Eliminate limiting beliefs and create awareness of yourself as a spiritual being
 • Release stuck pain, suppressed anger, blame and other emotions, and FORGIVE
 • See your life from a higher perspective and accept all experiences with a better understanding
 • Establish a more open and direct relationship to your Higher Consciousness

 Stīvens Schmitz (ASV)

   Seminārs

Stīvens Schmitz ir Ph.D. (transpersonālajā psiholoģijā), ko ieguvis transpersonālajā Psiholoģijas institūtā Kalifornijā, ASV. Viņš tika iesvētīts šamaņu praksē 1974. gadā, pašlaik strādā ar Q'ero paqos (Peru Andos), un viņam ir privāta prakse transpersonālajā konsultēšanā un šamaņu dziedniecībā. Dr. Schmitz ir starptautisks lektors, pasniedzējs un semināru vadītājs par transpersonālās psiholoģijas, iezemiešu gudrību un šamanisma tēmām. Viņš ir EUROTAS valdes loceklis un Eiropas transpersonālās psiholoģijas asociācijas līdzpriekšsēdētājs. 

Mūsdienu sabiedrībai ir tendence veicināt nošķiršanos pašiem no sevis, no sabiedrības, no dabas, no gara. Senās šamaņu prakses mums māca par visa saistību dzīves tīklā. Šī pieredzes grupa ietvers īsu lekciju, rituālus, sakrālos objektus, bungošanu un nolūku mācīties, kā mēs varam radīt sakrālu vidi, lai būtu kontaktā ar garu un viens ar otru. Tad mēs pieredzēsim sakrālās vietas vērtību kā gatavību iekāpt starp divām pasaulēm – ikdienas realitāti un garu pasauli, izmantojot "samaņu ceļojumus" un bungu ritmus.

Paņemiet līdz bungas vai grabuli, ja iespējams!

 Aelita Folkmane-Burgere (Latvija)

   Seminārs

Emocijas palīdz mums izjust un novērtēt savas attiecības ar vidi, apkārtējiem cilvēkiem un savu iekšējo realitāti.  Tās ir “rādītājpirksts”, kas norāda uz sāpīgo problēmu saknēm. Tās apslāpējot, izgāžot uz citiem vai ignorējot, mēs "izmetam miskastē" norādes uz to, kas mūsu dvēselē un rīcībā nav harmonijā.

Diemžēl skolu mācību programmās darbam ar emocijām tiek pievērts nepiedodami maz uzmanības. Cilvēks tiek izlaists dzīvē bez "lietošanas instrukcijas" – bez prasmes apieties ar savu ķermeni un par to pilnvērtīgi rūpēties visos līmeņos – fiziskajā, emocionālajā, mentālajā un garīgajā. Mēs esam tikuši mācīti savas emocijas savaldīt un kontrolēt, nevis ieklausīties tajās, atrast to reālos cēloņus un tos likvidēt. Emociju sniegtās informācijas ignorēšanas sekas ir sabojātas attiecības, depresijas, slimības nelaimes gadījumi… Zemapziņas materiāla izbrīvēšana un integrācija atrisina šis problēmas un  atver durvis pastāvīgai ikdienas komunikācijai ar savu Augstāko apziņu.

Semināra teorētiskajā daļā:

 • fizika un metafizika par apziņas, emociju un ķermeņa mijiedarbības mehānismiem, slimību veidošanās mehānismu, jūtīguma diapazonu un garīgās izaugsmes pakāpieniem, 
 • Individuālo un kolektīvo attiecību veidošanās energo-informatīvais mehānisms, tā izpratnes pielietošana ikdienas praksē, 
 • aizsardzības, izvairīšanās un ārējo apstākļu manipulācijas veidi: to atpazīšana un likvidēšana, 
 • regresijas terapijas pamati.

Praktiskajā daļā:

 • empātiskās klausīšanās prasmes attīstīšana, 
 • emociju apzināšanās un integrācijas veidi un to pielietošana garīgajā ceļā, 
 • individuālie terapeitiskie ceļojumi pagātnē: praktisks ieskats regresijas terapijā.

Šis seminārs palīdzēs:

 • apzināties sevi kā garīgu būtni un atbrīvoties no ierobežojošām uzskatu sistēmām, 
 • atlaists iestrēgušas sāpes, apslāpētas dusmas, citu vainošanu un citas emocijas un PIEDOT, 
 • saredzēt savu dzīvi no augstāka skatu punkta un akceptēt savas dzīves notikumus, pateicoties to labākai izpratnei,
 • izveidot atvērtāku un tiešāku kontaktu ar savu Augstāko apziņu.
Latvian Belarusian Chinese (Traditional) Danish English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish Swedish

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Scroll to top